سیستم آبرسان ( تونل فشار ) 
:

 

تعداد تونل 
:

 


  یک عددقطر تونل 
: 


 بالا دست دریچه 7 متر

 پایین دست دریچه 6 مترطول متوسط 

 


 بدون مانیفولد 395/70کل حفاری 
:

 


  55775 متر مکعبکل بتن ریزی 

 


 22784 متر مکعب
سازه 
خروجی نیروگاه 
:

 

طول :


 


 29 مترعرض :


 


 متغیر بین 2/8 تا 18 مترکل حفاری 

 

 2200 متر مکعبکل بتن ریزی :


 


 1900 متر مکعب


سیستم آبرسان ( تونل فشار ) 
:

 

تعداد تونل 
:

 


  یک عددقطر تونل 
: 


 بالا دست دریچه 7 متر

 پایین دست دریچه 6 مترطول متوسط 

 


 بدون مانیفولد 395/70کل حفاری 
:

 


  55775 متر مکعبکل بتن ریزی 

 


 22784 متر مکعب


سیستم آبرسان ( تونل فشار ) 
:

 

تعداد تونل 
:

 


  یک عددقطر تونل 
: 


 بالا دست دریچه 7 متر

 پایین دست دریچه 6 مترطول متوسط 

 


 بدون مانیفولد 395/70کل حفاری 
:

 


  55775 متر مکعبکل بتن ریزی 

 


 22784 متر مکعب

سیستم آبرسان ( تونل فشار ) 
:

 

تعداد تونل 
:

 


  یک عددقطر تونل 
: 


 بالا دست دریچه 7 متر

 پایین دست دریچه 6 مترطول متوسط 

 


 بدون مانیفولد 395/70کل حفاری 
:

 


  55775 متر مکعبکل بتن ریزی 

 


 22784 متر مکعب


سیستم آبرسان ( تونل فشار ) 
:

 

تعداد تونل 
:

 


  یک عددقطر تونل 
: 


 بالا دست دریچه 7 متر

 پایین دست دریچه 6 مترطول متوسط 

 


 بدون مانیفولد 395/70کل حفاری 
:

 


  55775 متر مکعبکل بتن ریزی 

 


 22784 متر مکعب