مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت
شرح وظایف : 

* حصول اطمینان از اخذ بموقع آمار واطلاعات مورد نیاز از واحد های مختلف و نظارت بر تهیه گزارشات مورد نیاز شر کت

*
مدیریت و نظارت بر کنترل آمار و اطلاعات دریافتی از واحد های مختلف که توسط کارشناس مربوطه اعمال می گردد

*
مدیریت و نظارت بر تعیین نیازهای آموزشی و تهیه و تدوین تقویم آموزشی سالانه

*
مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی کارکنان شرکت بمنظور افزایش دانش و مهارت آنها

*
ارائه پیشنهادهای بموقع در جهت بهبود وضعیت مقررات ودستورالعملهای شرکت در جهت افزایش عملکرد یا صحت آنها


*حصول اطمینان از به روز بودن تشکیلات سازمانی و طرح طبقه بندی و صدور به موقع احکام پرسنلی


* برنامه ریزی تامین نیروی انسانی مورد نیاز براساس طرح طبقه بندی