آخرین اخبار

0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۷ / تیر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۰ / تیر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›

مدیرعامل سد و نیروگاه مارون در دیدار با رئیس دادگاه بهبهان خواستار شد: لزوم برخورد قضایی با برداشت کنندگان غیرمجاز آب در شبکه های آبیاری مارون

در ادامه روند آگاهی سازی ارگان ها و سازمان های مختلف و در جهت بررسی تخلفات و ارائه راهکارهای مناسب قضایی، مدیرعامل و مدیران حراست، حقوقی و…
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۰ / تیر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۰ / تیر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۶ / تیر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۶ / تیر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: دوشنبه, ۴ / تیر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: دوشنبه, ۴ / تیر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۷ / خرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: شنبه, ۱۹ / خرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›