اورهال سالیانه ایستگاه پمپاژ بنه باشت

اورهال سالیانه ایستگاه پمپاژ بنه باشت طی یک برنامه زمانبندی در دو گروه کاری ذیل بعمل آمد: 1-واحد الکتریک 2- واحد مکانیک(پمپ وجوشکاری)

بخشهای برنامه تعمیرات سالیانه

کشف عیب (Detection)

ارزیابی عیب (Analysis)

تصحیح عیب (Correction)

 بازرسی پروانه ها و رینگ سایشی

تعویض 4دستگاه پروانه چدنی پمپها

 تعویض نوار آببندی و تنظیم آن

 بازرسی سوراخ های پروانه و رینگ سایشی

 بازرسی روغن و آچار کشی اتصالات پمپ

 انجام چک لیست سالیانه نت

 تعویض شافت ، بیرینگ و پروانه آلومینیوم برنز جهت یکدستگاه پمپ

 ثبت اطلاعات اجرای سرویس دوره ای

 ثبت اطلاعات تعمیرات سالیانه


 
بازگشت