ساختمان 1

مغار نیروگاه:

 طول :  64/85 متر

عرض :20/59 متر

ارتفاع :50/95 متر

حجم حفاری :75357 متر مکعب

حجم عملیات بتنی : 31325 متر  مکعب

مقدار آرموتور و فولاد :2261 تن