ساختمان 2


سیستم آبرسان ( تونل فشار ) 


تعداد تونل 
:  یک عدد


قطر تونل 
:بالا دست دریچه 7 متر

 پایین دست دریچه 6 مترطول متوسط 

 بدون مانیفولد 395/70


کل حفاری 

   55775 متر مکعبکل بتن ریزی 

 


 22784 متر مکعب
سازه 
خروجی نیروگاه 
:

 

طول :29 مترعرض :  متغیر بین 2/8 تا 18 مترکل حفاری 
2200 متر مکعبکل بتن ریزی :1900 متر مکعب