مدیر عامل
شرح وظایف :
ارائه خدمات مشورتی به هیئت مدیره .

اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره .

تصویب نهایی نمودار سازمانی .

تصویب احکام انتصاب کلیه مشاغل .

به تصویب رساندن و انتشار روشهای اجرایی و نظامنامه کیفیت .

انجام بازنگری به موقع روشهای اجرایی و نظامنامه کیفیت .

انجام هماهنگی های لازم در راستای ممیزی های داخلی و خارجی و حمایت مستمر از ممیزان داخلی شرکت .

مسئولیت هدایت و رهبری کارخانه برای نیل به اهداف تنظیم شده ، بر اساس خط مشی شرکت ، برنامه های تصویبی ، روشهای اجرایی و دستور العملها تعیین دیگر اهداف کمی و کیفی و برنامه ریزی فعالیتها و امور ، برای دستیابی به اهداف.

سازماندهی قسمتهای مختلف تولید و پشتیبانی مرتبط با تولید و انتخاب افراد برای راهبری قسمتهای مختلف .

بهبود وضعیت سازماندهی و اجرایی بخشهای مختلف از طریق ایجاد و اعمال نظامها و سیستم های مناسب برای کار .

ایجاد زمینه های مساعد مادی و روحی و ایجاد انگیزش برای ارتقاء سطح کارایی پرسنل و ایجاد محیط اخلاقی مناسب برای کار .

ایجاد زمینه های مناسب جهت جذب پرسنل متخصص برای شرکت .

کنترل و نظارت و اطمینان از حسن انجام وظیفه واحدهای مختلف شرکت .
نظارت بر استفاده مناسب از امکانات مختلف و نگهداری صحیح دارائیها و اموال شرکت .

نظارت بر تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و عملکرد سالیانه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر حسابهای مالی و ارائه گزارشهای توجیهی مربوط به هیئت مدیره .

ایجاد هماهنگی های لازم بین مدیریتها و قسمتهای مختلف شرکت به منظور رفع مشکلات و تنگناهای موجود .

تفویض اختیار وظایف مدیریت در جهت دستیابی به اهداف شرکت .

امضاء قراردادها و تصویب قراردادهای فروش

تأمین منابع مورد نیازشامل نیروی انسانی و تجهیزات مناسب