شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون

ما اعتقاد داریم که :

1_خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم میشود و روابط بین ما و مردم را تقویت می نماید.

2_کلید رمز موفقیت شرکت در رضایت اربـاب رجوع است. ما در هنگام ارائه خدمات به این ویژگی پای بندیم. 

3_ اعضـاء شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می آیند، لذا تردیدی در اثر گذاری پندار رفتار و کردار آنها در همه مراجعین نداریم.

4_ مطمئنـاً موفقیت مـادی شرکت مورد توجه است ولی مـا آن را وسیله ای برای تـأمین هـدفی گسترده تر که ارائه خدمت مناسب میباشد، میدانیم.

5_ما همواره با حفظ هویت خود، ارزش های ذیل را که منبع هدایت ما در ارائه خدمت خدا پسندانه به ارباب رجوع میشود را فراموش نخواهیم کرد :

5,1_در هر شرایط به اصول اخلاقی و صفات معنوی پای بندیم.

5,2_نظم ، آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول منسجم و قطعی موفقیت خود میدانیم.

5,3_فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهای تعالی خود و شرکت می دانیم.

5,4_رعایت ادب ، نزاکت ، عدالت و انصاف را رمز بقاء شرکت تلقی می کنیم .این باورها و ارزشهای اخلاقی تعیین کننده نوع رابطه ای است که ما باارباب رجوع برقرار میکنیم.


  محمد امین ایزدجو  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل