سد انحرافی جایزان:

این سد بر روی رودخانه مارون و ابتدای اراضی کشاورزی دشت جایزان احداث شده است و هدف آن انحراف آب رودخانه با ظرفیت آبگیری 11 متر مکعب بر ثانیه و تامین آب اراضی کشاورزی ساحت رودخانه و دشت جایزان به وسعت 6500 هکتار توسط کانال های شبکه آبیاری مدرن می باشد.


نوع سد : مرکب بتنی - خاکی 
نوع سرریز : اوجی 
ارتفاع سرریز : 6/35 و 7/35 بصورت پلکانی 
طول سرریز : 635 متر 
طول دایک خاکی : 230 متر 
ظرفیت آبگیری : 11 متر مکعب بر ثانیه