سد انحرافی شهدای بهبهان

این سد بر روی رودخانه مارون و ابتدای اراضی کشاورزی دشت بهبهان احداث شده است و هدف آن انحراف آب رودخانه با ظرفیت آبگیری 22 متر مکعب بر ثانیه و تامین آب اراضی کشاورزی ساحل راست و چپ رودخانه با وسعت 13500 هکتار توسط کانالهای شبکه آبیاری مدرن می باشد.


نوع سد : مرکب بتنی ، خاکی 
نوع سرريز : اوجی 
ارتفاع : 12/2 
طول سر ريز : 150 متر 
طول دايک خاکی : 750 متر 
ظرفيت آبگيری : 22 متر مکعب در ثانيه