مدیر امور مشترکین و الگوی کشت
شرح وظایف : 

* بررسی و اعلام زمانهای عقد قرارداد جهت اطلاع رسانی به مشترکین از طریق اداره روابط عمومی 

* بررسی وضعیت حساب مشترکین و ارائه صورتحساب به مشترک 

* صدور فیش آب بهاء و بدهی به مشترک و ثبت در کامپیوتر پس از وصول 

* تهیه و تنظیم قرارداد فروش آب با مشترکین

* اعمال نتایج مساحی و صدور جرایم مازاد و بدون قرارداد

* ارسال گزارشات قراردادهای منعقده به بهره برداری جهت تامین آب 

* پیگیری حق انشعاب مشترکین در شبکه های مشارکتی