رئیس اداره روابط عمومی و مشارکت های مشترکین

شرح وظایف : 

برنامه ریزی و تهیه طرحهای تبلیغاتی با توجه به اهداف و وظایف شرکت و اجرای آن با استفاده از کلیه امکانات رسانــه ای و تبلیــغی بمنظور عرضه نظریات و فعالیت شـــرکت


انعکاس دیدگاههای کارکنان به مدیریت و بالعکس و ایجاد روابط سالم بین کارکنان


آشنایی کشـــاورزان به اهمیت آب در فصــل کشـــاورزی و رهنمـــود آنان به جلوگیری از استفاده غیر مجاز آب و یا خرابی کانالها و دریچه ها و عدم استفاده از آب کانال برای امور غیر کشاورزی


پاسخگوئی به مراجعین و متقاضیان و مشترکین و راهنمــائی آنهــا به واحــدهای ذیــربط و پیگیــری در جهت رفع مشکــل آنها


برنامه ریزی و انجام امور تشریفات ، بازدیدها و کلیه فعالیتهای سمعی و بصری در سطح واحد های مختلف شرکت


جمع‌آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌هاي سازمان به‌منظور تنظيم گزارش ، خبر و سياستهاي خبري و تبليغاتي و اجراي طرحهاي ارتباطي و انتشاراتي و آماده نمودن اذهان عمومي با توجه به خط مشي كلي سازمان از طريق :


شوراي معاونان و جلسات سياستگذاري در سطح مديران و معاونان رده اول سازمان


ارتباط مستقيم و مستمر با مسؤلان


شركت در گردهمايي ها


دريافت گزارش فعاليتها ، طرحها و برنامه‌هاي واحدهاي مختلف سازمان ، صورتجلسات شوراها و مكاتباتي كه ارزش اطلاع‌رساني دارند.


جمع‌آوري هر گونه اخبار اطلاعات مورد نياز به روشهاي تلفني ، شفاهي ، مكاتبه‌اي يارانه‌اي


ارتباط مستقيم با مردم ، جرايد ، خبرگزاريها ، رسانه‌هاي گروهي داخلي و خارجي .


-بررسي مطالب مطروح در رسانه‌هاي گروهي و مجامع عمومي در ارتباط با فعاليتهاي مستقيم و غيرمستقيم سازمان به‌منظور اطلاع‌رساني ، انعكاس و پاسخگويي در صورت لزوم


-برقراري ارتباط با روابط عمومي سازمانهاي ديگر و نهادهاي دولتي برحسب ضرورت از طريق به‌كارگيري ابزار ارتباطي مناسب


-حضور در مراكز قانون گذاري و سياست گذاري در سطوح ملي و ارتباط با نمايندگان مردم و سياستگذاران پيرامون وظايف و عملكرد سازمان