ژنراتور :

نوع :سنکرون با قطب برجسته

قدرت اسمی 
:81/5 مگاولت آمپر

ولتاژ اسمی :15750 ولت

فرکانس :50هرتز

ضریب قدرت : 0/9

دور اسمی :250 دور در دقیقه

وزن ژنراتور : 332/4 تن

سازنده :زیمنس
قطر نامی :3/3 متر

فشار اسمی : 14 - 12 بار

مکانیزم باز شدن :هیدرولیکی

 مکانیزم بسته شدن :هیدرولیکی

 وزن : 45 تن

سازنده :جنرال الکتریک

گاورنر :

نوع :الکترونیکیTC100

تعداد : یک دستگاه

:سازنده 
جنرال الکتریک