معاونت مالی و پشتیبانی
شرح وظایف : 

* نظارت بر امور مالی وپشتیبانی وحصول اطمینان از اجرای مقررات ، آیین نامه ها ودستورالعملهای جاری شرکت 

* ارائه پیشنهادهای بموقع در جهت بهبود وضعیت مقررات ودستورالعملهای شرکت در جهت افزایش عملکرد یا صحت آنها 

*حصول اطمینان از به روز بودن تشکیلات سازمانی و طرح طبقه بندی و صدور به موقع احکام پرسنلی 

* برنامه ریزی تامین نیروی انسانی مورد نیاز براساس طرح طبقه بندی

* نظارت بر حسن اجرای خدمات عمومی ، پرسنلی و رفاه مطابق با مقررات و دستورالعملهای جاری

* نظارت بر خریدهای عمومی با رعایت صرفه اقتصادی و رضایت درخواست کنندگان

* انجام بررسی های لازم به منظور تعیین بودجه در مقاطع برنامه ریزی شــده و پیگیری های بمـــوقع در خصوص رفع نارسایی ها و کسری بودجه