ژنراتور 1

استاتور :

قطر خارجی:  7/4 متر 

قطر داخلی : 5/3

کلاس عایقی : F

وزن کل : تن93.2

  سازنده : زیمنس

( شافت ژنراتور ) :محور

قطر خارجی :7.35

  طول 7.53 متر

 وزن کل 28.3

 سازنده : زیمنس