ژنراتور2

قطر روتور :23/5 متر

سرعت نامی :  250 دور در دقیقه

تعداد قبها :  24 عدد

وزن هر قطب : 1/1 تن

وزن کل : 64/149 تن

سازنده :زیمنس

براکتها  

وزن براکت فوقانی : 5/7 تن

وزن براکت تحتانی : 6/11 تن