اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست
شرح وظایف :

ارزیابی ریسک اولیه ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی شرکت (اچ اس ای) و پیگیری ایمن سازی و کنترلهای تعریف شده

کنترل مداوم سلامت شغل پرسنل و انجام معاینات طب کار

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار پرسنل

پایش بهداشت عمومی و محیط کار کارکنان

کمک به تیم مدیریت بحران و شرایط اضطراری شرکت واریابی های مربوطه

تهیه دستورالعمل ها و چک لیست های مرتبط با ایمنی ، بهداشت و محیط زیست کارکنان و اماکن شرکت

پایش اجرای صحیح قوانین ودستورالعمل ها کشوری و درون سازمانی مر تبط با اچ اس ای

برنامه ریزی آموزشی مرتبط با( اچ اس ای ) کارکنان شرکت وپیگیری آنها

تشکیل جلسات کمتیه حفاظت فنی وبهداشت کار شرکت و پیگیری انجام مصوبات کمیته

پیش بینی ، پیگیری جهت تامین و نظارت بر توزیع و نگهداری استفاده از لوازم حفاظت فردی کارکنان

کنترل وارزیابی ریسک حریق و پیگیری به روز آوری لوازم وتجهیزات اعلان و اطفا حریق

شرکت در همایشها ، نمایشگاهها و سمینارهای مختلف HSE