مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت

شرح وظايف ، مسئوليت ها و اختيارات

الف ) وظايف عمومي :

رعايت كليه آيين نامه ها ،دستورالعمل ها و بخشنامه ها و انجام مطلوب وظايف محوله.

رعايت ضوابط اداري و نظم و انضباط در محيط كار.

تهيه سوابق انجام فعاليتها و عملكرد و ايجاد سيستم بايگاني مناسب به منظور دسترسي به موقع.

تهيه و ارائه ليستها و گزارشهاي مورد نياز در رابطه با فعاليتها و وظايف محوله به سرپرست واحد.

اعلام موارد اشكال ، مغايرت ، نقاط بهبود و يا اصلاح مستندات (دستورالعملها ، روشهاي اجرايي و ....) به سرپرست واحد.

استفاده صحيح و مطلوب از امكانات و وسايل اداري .

برخورد مناسب و محترمانه در چارچوب قوانين با مراجعين به منظور افزايش سطح رضايت مندي ارباب رجوع.

شركت مؤثر در جلسات ، كلاسهاي آموزشي ، همايشها و ....... در صورت نياز .

آشنايي و درك خط مشي كيفيت و اجراي مفاد خط مشي و اهداف كيفي تعيين شده در چارچوب وظايف.

همكاري در تهيه ، اصلاح ، ارائه و نگهداري هرگونه سوابق كيفي مورد نياز دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

انجام ساير وظايف محوله در راستاي مسئوليتهاي واحد و نظر سرپرست مربوطه.

ب ) وظايف اختصاصی :

بررسي و تائيد صورت وضعيت ها آموزش و عقد قرارداد با آموزشكده های مورد تائید وزارت نیرو و ساير مراكزآموزشي

نظارت بر كار آموزش و بررسي و بهبود مسائل و مشكلات آن

ارتباط با مراكز آموزشي در جهت بهبود دوره هاي آموزشي و مسائل آموزشي

برنامه ريزي جهت پروژه هاي تحقیقاتی شركت

ارتباط با ساير مراكز آموزشي استاندارد بين المللي جهت به روز نگه داشتن سيستم هاي استاندارد

برپایی و اجرای جلسات بازنگری مدیریت و عملکرد واحد ها

گزارش دهي در مورد عملكرد سيستم كيفيت به مديريت شركت بمنظور بازنگري بعنوان پايه اي جهت بهبود

بررسي و تائيد و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي با همكاري كميته تحقيقات شركت

بررسي و طبقه بندي مسائل ، مشكلات ،موضوعات و پروژه هاي تحقيقاتي و انعكاس آنها به تحقيقات سازمان

بررسی پروژه های تحقیقاتی و طرح در کمیته تحقیقات

ايجاد و ترويج فرهنگ تحقيقات به تفكر رشد ساخت داخل و كنترل كيفي

مشخص نمودن پروژه ها با همکاری واحدها كه امكان تحقق و اجراي آنها در شركت موجود مي باشد

ارجاع پروژه های تحقیقاتی به واحد های طرف قرارداد و داوران معتبر

بررسی و تایید تقویم آموزشی شرکت

پایش و اندازه گیری و تجزیه وتحلیل داده ها

تهیه گزارش عملکرد شرکت با همکاری واحدها

جمع آوری پروژه های تحقیقاتی متناسب با امورات شرکت مانند مقالات و پایان نامه ها

تهیه گزارشات خاص مدیریتی

پاسخ به مکاتبات موارد ارجاع کارشناسی

تهیه وتنظیم بخشنامه دستورالعمل ها به دستور مقام مدیریت

تلخیص و بهره برداری از منابع علمی جهت بکارگیری اخرین روش های علمی در فرایند امور

تلخیص و بهره‌برداری از منابع علمی جهت بکارگیری آخرین روش های علمی در فرآیند امور

پیاده سازی برنامه های عملکردی

تهیه فلوچارتهای مدیریتی

تدوین برنامه های تحول اداری درساختارهای فرایندی و پرسنلی

استقرار کامل طرح تکریم ارباب رجوع

تهیه پاسخ به نامه های مراجع نظارتی و محاسباتی

تهیه عملکردهای خاص

انجام کلیه امور ارزشیابی پرسنل و سایر امور پرسنلی کارکنان

مدیریت بر بخش فن آوری اطلاعات

ایجاد بستر مناسب ict در سطح واحد های شرکت

مدیریت بر بروز رسانی نرم افزار های مدیریتی شرکت

بررسي عملكرد بودجه و مطابقت نتايج حاصل از انجام هزينه ها با اهداف پيش بيني شده در برنامه و بودجه

پيش بيني هزينه هاي آتي و تعديل بودجه واحدهاي مربوطه با توجه به نتايج حاصله از بررسيهاي رديف 3 .

انجام ساير امور ارجاعی خاص