کلید خانه :
 
ولتاژ :  132 کیلو ولت

نوع آرایش :  Main & Transfer

تعداد بی :  2 عدد

تعداد مدار ورودی :  2 خط

تعداد مدار خروجی :  2 خط

خط 132 کیلو ولت :

تعداد : 41 عددکل

نوع سیم :Drake

 
طول خط :  14 کیلومتر

مسیر : از T.O.Y تا پست 132KVبهبهان

نوع خط : دومداره تک سیمه