مشخصات استاپ لاگ نیروگاه:

محل نصب :سازه خروجی

نوع :کشویی

تعداد4 : عدد

ابعاد2/2×5: متر

وزن هردریچه2 : تن

سیستم تحریک:جرثقیل

سازنده :نیر پارس
مشخصاتجرثقیلهای نیروگاه و اتاقک فشار:

محل نصب:تونل فشارنیروگاه

نوع :سقفی

سقفی تعداد1:عدد

ظرفیت قلاب اصلی20: تن125- تن

ظرفیت قلاب فرعی32 : تن

دهانه 5/4: متر-5/17 متر

طول کارکرد قلاب اصلی15: متر

طول کارکرد قلاب فرعی35: متر

طول ریل13: متر-60 متر

سازنده :نیر پارس- دورو فلگورا