شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری
مارون 

دارای 
گواهی نامه 
ایزو 
2000 -9001 

در سیستم مدیریت کیفیت در بخش شبکه های آبیاری میباشد.

مراحل اخذ گواهینامه فوق از سال 1382  آغازکه با 
تشکیل کمیته راهبری و 12 گروه کاری متشکل از 
مدیران ، کارشناسان و تکنسینها و انجام حدود 200 ساعت کار
کارشناسی و مدیریتی در خصوص تهیه مستندات ، نظامنامه ، خط مشی 
کیفیت ، روشهای اجرایی و ... باهماهنگی مهندس باقری نماینده 
مدیریت در امور کیفیت از طریق نمایندگی سازمان توف اتریش در 
ایران و با انجام دوره های پیش ممیزی و ممیزی نهائی در سال 1386،شرکت موفق به
اخذ گواهینامه ایزو 2000 -9001 در سیستم مدیریت کیفیت در بخش شبکه 
های آبیاری گردید   .

در حال حاضر برنامه ریزی شده که درسالجاری (1387) جهت 
بهبود مستمر کیفیت خدمات و بهره وری 
هرچه بیشتر در بخش نیروگاهی و شبکه های آبیاری به صورت یکپارچه ،  سیستم
های پیشرفته و بروز مدیریتی از جمله 

IMS
استفاده گردد .