شبکه آبیاری و زهکشی جایزان و فجر 
:
 این شبکه به 
وسعت تقریبی 6500 هکتار بخش دیگری از طرح بزرگ 
توسعه اراضی حوزه رودخانه مارون است که دارای یک سد انحرافی ( جایزان ) و دو شبکه 
جایزان و فجر میباشد.

شبکه جایزان شبکه فجر