حقوقی و قراردادها
شرح وظایف : 

 طرح دعوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در محاکم قضایی و شبه قضایی و تقاضای تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و واخواهی از آراء صادره از محاکم دادگستری

 ایراد دفاع در قبال دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه شرکت و همچنین اقامه دعاوی علیه اشخاص مذکور در راستای حفظ حقوق شرکت 

رفع تجاوز و مزاحمت از تاسیسات و متعلقات شرکت و تعقیب متخلفین

شرکت در جلسات دادرسی و یا تهیه لوایح حقوقی 

 عقد قرارداد های تصویب شده و ابلاغ آن به واحد های مربوطه

 ابلاغ قراردادهای تصویب شده بعد از اخذ امضاهای مجاز به مجری مربوطه و یا نمایندگان دستگاه اجرایی 

 تهیه اسناد مناقصه به غیر از شرایط فنی