انعطاف پذير باشيد. هميشه اين احتمال را بدهيد كه ممكن است حق با شما نباشد