شبکه آبیاری و زهکشی 
جنوب بهبهان :
نیمی از اراضی شبکه جنوب بصورت پمپاژ و بقیه 
بصورت ثقلی تامین آب می شود و دارای دو
ایستگاه پمپاژ شماره 1 به ظرفیت 7 متر مکعب بر ثانیه و شماره 2  به ظرفیت 
5/2 متر مکعب بر ثانیه می باشد.