راهنمایی تلفن

ردیف

واحد

تلفن

1

دفتر مدیریت

52832050

2

فکس

52831892

3

روابط عمومی

52819743

4

دفتر حراست

137 (داخلی)

5

دفتر پشتیبانی

113(داخلی)

6

امورمشترکین

126 (داخلی)

7

دبیرخانه

112(داخلی)

8
سامانه پیامکی
10006713332050