خط مشی کیفیت


شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مارون درزمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی فعالیت نموده و در جهت انجام تعهدات طبق مفاد قراردادهای منعقد شده با سازمان آب و برق خوزستان نسبت به تامین ، انتقـال و توزیع آب تا ابتدای کانال های درجه3 و تحویل آب حجمی به مشترکین بر اساس قراردادهای منعقده با آنها و رعایت سند ملی آب کشور و بخشنامه های سازمان و نیز جمع آوری و تخلیه آبهای هرز و نگهداری از تأسیسات شبکه متعهد است .


هدف این شرکت، همواره تلاش درجهت بهبود رضایت مشتریان ازطریق تحقق موارد زیرمی باشد : 


الف) استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت (سرمایه ، منابع انسانی ، منابع مالی ) از طریق : 

1) افزایش توان تخصصی کارکنان .


2) ایجاد و افزایش انگیزه در پرسنل .


3) تسریع در انجام فعالیتهای شرکت از طریق مکانیزاسیون آنها .


4) حداکثر بهره برداری از آب تخصیصی .


5)استفاده بهینه از سرمایه های در اختیار شرکت .


ب) بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و بکارگیری روشهای نوین علمی-کاربردی. 

به منظور نیل به موارد فوق ، شرکت ، سیستم مدیریت کیفیت خود را مطـابق با استاندارد بین المللی

ISO 9001:2000 ایجاد و برقرار نموده و خود را متعهد به تحقق الزامات و بهبود مستمر و اثر بخشی آن می داند. 


محمد امین ایزدجو

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل