رئیس دفتر حراست و امور محرمانه

شرح وظایف : 

راهنمائـــی و نظــارت بر شناســـایی کانونهـــای خطـــر احتمالــی در تمامــی اماکن شرکت ( ستاد ، شبکه ، سدها ، محوطه و خانه های سازمانی که امکان آسیب رسانی به پرسنل و اموال و تجهیزات را دارا میباشد.

 راهنمایی و نظارت مداوم بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات مربوط به طرحهای حفاظتی و امنیتی 

 اعلام نظر جهت گزینش پرسنل جدید الاستخدام واحدمرتبط و حصول اطمینان از آموزش موثر آنها درصورت نیاز 

 نظارت برحسن اجرای طرح کنترل ورود و خروج افراد، وسایل نقلیه سبک و سنگین و هرگونه اشیا د رشرکت 

 دریافت ، نگهداری و توزیع اسناد و مدارک محرمانه واصله برابر ضوابط مربوط به اسناد طبقه بندی شده 

 برنامه ریزی و اجرای طرحهای اطلاع رسانی نسبت به مخاطرات قابل تهدید برای پرسنل سازمان و نیز عموم مردم که به شرکت تردد دارند