دفتر پایداری سازه سد و نیروگاه


شرح وظایف :


کنترل مستمر نسبت به اندازه کیری شتاب نگارها وابزار دقیق منصوبه در سازه سدوسازه های وابسته اعم از کابلی و مشاهده ای


کنترل اندازه گیری پارامتر های مربوط به کیفیت آب دریاچه شامل اکسیژن محلول،EC ،دمای آب ، شوری آب و PH


کنترل وبازرسی های چشمی از نحوه عملکرد دریاچه بخصوص در مواقع سیلابی با مشاهدات و بازرسی چشمی در سطح دریاچه


کنترل واطمینان از صحت محا سبات رفتار سنجی وارائه گزارشات لازم و پایش اطلاعات .


بازرسی های مداوم ودوره ای جهت اطمینان از عملکرد مناسب سد،گالری ها ،جاده های دسترسی ،سرریز ودیگر سازه های وابسته


مسئولیت کلیه کار های فنی شرکت در بخش ساختمان ونگهداری بدنه سد


گزارش مشکلات مربوط به پایداری سد ونیروگاه به کمیته پایداری سازمان


جهت تامین کلیه لوازم یدکی مورد نیاز سیستم در بخش نگهداری بدنه سد ونیروگاه (ابزار دقیق ومنابع آب و..... )


انجام مطالعات وبرنامه ریزی در جهت رفع مشکلات موجود در سیستم نگهداری سد ونیروگاه


بررسی وتصویب کلیه پیشنهاد های ارائه شده در خصوص هر گونه تغییرات در قسمت ساختمان سد وسازه های جانبی واجرای آنها


انجام امور کنترلی حریم ، بستر و تعیین کارشناسی امور مربوط به تصرفات و مستحدثات در محدوده مخزن و بدنه سد


اقدام به تعریف وبرآورد پروژه های ساختمانی و هدایت عملیات اجرایی در طول مدت اجراء


اطلاع رسانی واعلام هشداردر شرایط اضطراری جهت احراز آمادگی های لازم و کنترل بهنگام اوضاع در شرایط بروز حادثه و بحران .