توربین 1

لوله کش مخروطی : Draft 
Tube & Cone

 ارتفاع لوله مکش :365/2 متر

قطر ورودی :359/3 متر

ابعاد خروجی :4/1*15/3 متر

طول لوله مکش :82/9 متر

ارتفاع مخروطی :13/4 متر

قطر ورودی :87/2 متر

قطر خروجی :24/3 متر

وزن :82/4 تن

تعداد :یک

سازنده :نیر پارس