توربین 3

توزیع کننده :  Distributed

 وزن :340 کیلوگرم

تعداد پره راهنما :26 عدد

ارتفاع پره راهنما :1/68 متر

پوشش فلزی چاله توربین :
Pit 
Liner

 قطر دهانه: 4/3 متر

وزن :5 تن

سازنده: نیر پارس