معاونت نگهداری و تعمیرات
شرح وظایف : 

* انجام عملیات مستمر تعمیر و نگهداری از قبیل بازرسی فنی ، تعمیــرات ، لایــروبی و تدارک مصالح و ماشیــن آلات ، تجهیزات ایمنی وحفاظتی وغیره به طوری که امکان بهره برداری مناسب از تاسیسات سدّ و شبکه را در طول عمر مفید فراهم آورد .

* تدوین و اجرای برنامه عملیات نگهداری و نوسازی با هماهنگی سایر بخشها 

* بررسی اطلاعات رسیده از وضع موجود تاسیسات و تجهیزات و ساختمانهای سد و شبکه و رسیدگی به آنها و تعیین اولویتها 

*نظارت و کنترل بر پیشرفتهــای کار تعمــیراتی و نوســازی و امور مهنـــدسی سد ، کانالها و زهکشها و ســـازه های آبی و تاسیسات رفاهی و سایر خدمات نگهداری 

*مقایسه پیشرفت عملیات اجرا شده با برنامه های مصوب و تدوین شده قبلی و بررسی علل عدم تطابق 

* بازبینی نقشه ها و مشخصات فنی قسمتهای مختلف سد و شبکه و مقایسه با شرایط موجود و عملکرد آنها

* کنترل کیفیت آب آبیاری ( آب سنجی ) 

* ایجاد ایستگاههای اندازه گیری در نقاط مختلف برداشت آب و آبگیر محل تخلیه زه آبها 

* ارائه برنامه اندازه گیری و آزمایشهای مورد لزوم آب سنجی در محلهای مورد نیاز