معاونت بهره برداری از سدهای انحرافی

شرح وظایف :

 نظارت بر عملیات آبیاری و نگهداری کانالها

  بازدید از کانالها و زهکش ها و تعیین برنامه تعمیرات

  نظارت بر برنامه ریزی عملیات مربوط به توزیع آب و تنظیم برنامه و تعمیرات تاسیسات آب

نظارت بر طراحی و برنامه ریزی عملیات توزیع و حفاظت آب

  تهیه طرح های مربوط به آب مورد احتیاج سالانه بر اساس وسعت اراضی ، برنامه های کشت سالانه و تعداد دفعات آبیاری ، میزان نسبی باران ، سطح آب منابع آبی

  شرکت در جلسات و کنفرانس های محلی و مذاکره با مسئولان محل در مورد مسایل و مشکلات آبیاری

  تهیه دستور العملهای بهره برداری اصولی در راستای به حداقل رساندن تلفات آب و ارتقاء راندمان

  تعیین اهداف کیفی کلان بهره برداری و تهیه گزارش ادواری جهت مقایسه عملکرد با اهداف تعین شده

  تهیه گزارش های لازم جهت ارائه با مقام مافوق

  تنظیم برنامه بهره برداری و توزیع آب و ایجاد هم آهنگی بین فعالیت های مناطق آبیاری