شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون

این شرکت به صورت سهامی خاص ، در تاریخ 1370/12/20 تاسیس گردید و حوزه فعالیت آن ، بهره برداری و نگهداری از سد مخزنی و نیروگاه مارون ، شبکه های آبیاری و زهکشی شمال و جنوب بهبهان ، جایزان ، فجر و بنه باشت می باشد.

سد و نیروگاه مارون

تاریخچه مطالعه

مطالعه مرحله اول و دوم طرح مارون در سالهای 1345 لغایت 1354 توسط شرکت مهندسی مشاور هارزا انجام گردید. ادامه مطالعات طرح در سالهای 1362 لغایت 1365 توسط شرکت خدمات فنی مهندسی مهاب قدس و روم کنسولت به طور مشترک آغاز و در اواخر سال 1365 اسناد و مدارک و گزارشات تهیه شده توسط شرکت مهندسی مهاب قدس و روم کنسولت به سازمان آب و برق خوزستان ارائه گردید. در ابتدای سال 1366 اسناد و مدارک ارائه شده مرحله دوم با مشخصات فنی مربوطه ، تصویب و به شرکت جهاد توسعه منابع آب به عنوان پیمانکار سویل واگذار شد.