برگزاری دوره آموزشی اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها، در سد مارون
 • نظرها: 0
 • تاریخ انتشار: ۱۳:۱۳:۵۵ | یکشنبه, ۹ / دی / ۱۳۹۷
 • در اخبار عمومی
 • توسط ravabet
 • نمایش ها: 924
 • چاپ نوشته هاچاپ پی دی اف

دوره آموزشی اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها، در سد مارون برگزار شد

مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری دوره آموزشی اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها در سالن آموزشی  آن سد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری مارون ، "محمدامین مکی" با بیان این کهﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻠﻲ ﻣﺼﺎرف آب ﺷﺮب، زراﻋﻲ، ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴت محیطی و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ بر لزوم برنامه ریزی برای  ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و آبهای ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  تاکید کرد.

وی با ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖﺗﺎﻣﻴﻦ آب و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ تصریح کرد: در زﻣﻴﻨـﻪ دفع ﻓﺎﺿﻼب ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ داریم که ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃﻲﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴـﺮ اﻗـﺪاﻣﺎت ﮔـﺴﺘﺮده ای در ﺟﻬـﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی ﺑﺨﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم شده و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮایﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ  کرده اﺳﺖ .

مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون خاطرنشان کرد: در این دوره، آشنایی با انواع فاضلاب ها، صنایع آلودکننده، نحوه ایجاد فاضلاب و روش های دفع آن، آشنایی با تصفیه خانه های فاضلاب، اثرات زیست محیطی فاضلاب ها ، نحوه پایش کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی ، عنوان و ارائه شد.

دوره آموزشی اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها جهت آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری مارون با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان به مدت 3 روز در سالن اجتماعات سد مخزنی مارون برگزار شد.

اشتراک
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: فیلد اجباری. غیر فعال
وبسایت::
کد امنیتی:: فیلد اجباری.
دیدگاه: فیلد اجباری.