جهت ارتباط مستقیم با مدیرعامل آن سازمان از چه طریقی می توان اقدام نمود؟

جهت ارتباط مستقیم با مدیرعامل می توان از روشهای ذیل اقدام کرد:

·      از طریق صفحه تماس با ما  به نشانی  http://www.marun.ir/Contact-Info.html

·      از طریق تماس با دفتر مدیرعامل به شماره های 52831891-52832050     

.      از طریق ارسال ایمیل به نشانی  info@marun.ir

جهت مکاتبه و ارائه برخی آمارها و گزارشها به آن سازمان، چه باید کرد؟

·  از طریق صفحه "تماس با ما"

·         از طریق ارسال نمابر به روابط عمومی به شماره 52819743

·         از طریق ارسال پیامک به شماره

برای پیگیری نامه ام که خطاب به مدیرعامل آن سازمان بوده، چگونه باید اقدام نمایم؟

     از طریق مراجعه حضوری به دبیرخانه شرکت

برای پیگیری قرارداد آب، چگونه باید اقدام نمایم؟

     از طریق مراجعه حضوری به امور مشترکین شرکت یا تماس با شماره :52816075