مشخصات ایستگاه پمپاژ منصوریه

این ایستگاه در حاشیه شهر منصوریه از توابع شهرستان بهبهان احداث شده است و هدف از آن پمپاژ ثانویه بخشی از آب انتهای کانال Cو تامین آب سطوح کشت 1500 هکتار از اراضی کشاورزی ناحیه جنوب طرح شبکه آبیاری و زهکشی مارون با استفاده از 4 دستگاه الکترو پمپ با ظرفیت اسمی 3.5 متر مکعب بر ثانیه از طریق کانال D شبکه آبیاری می باشد

ایستگاه پمپاژ منصوریه بهبهان متشکل از دو ترانس 1000kva جهت تغذیه 4 دستگاه الکتروپمپ عمودی و شناور میباشد.