معاونت فنی مهندسی
شرح وظایف


تلاش در راستای ارتقای کیفی نهادمند پروژه های عمرانی مناطق با شناخت ریشه ای و نگاهی آسیب شناسانه به جمیع عواملی که می توانند منجر به افت کیفی پروژه ها گردند؛


ایجاد ابزار و بستر قانونی مناسب جهت تسهیل در انجام امور و تسریع در تکمیل طرح ها و پروژه های عمرانی


بازنگری و توسعه نظام ارزیابی مستمر صلاحیت و عملکرد تولیدکنندگان،پیمانکاران و مشاوران همکار با حوزه ی عمرانی


تلاش در راستای استقرار نظام فنی و اجرایی


ایجاد زمینه رشد و توسعه ی استفاده از فناوری های نوین ساختمانی؛


توسعه ی نظام تعین صلاحیت و ارزیابی عملکرد کارکنان فنی


مشارکت موثر در ارتقای دانش و آگاهی تخصصی همکاران و نهادینه سازی بهره گیری از فن آوری های نوین؛