مشخصات ایستگاه پمپاژ شهدا

در محل تاسیسات سد انحرافی شهدا و در مجاورت کانال Bدر ساحل چپ رودخانه مارون احداث شده است و هدف از تاسیس آن تامین آب سطوح کشت 3000 هکتار از اراضی کشاورزی ناحیه جنوب طرح شبکه آبیاری و زهکشی مارون می باشد


ایستگاه پمپاژ سدشهدای بهبهان متشکل از دو ترانس 1000kvaو یکدستگاه ترانس 800kvaجهت تغذیه 6 دستگاه الکتروپمپ عمودی و شناور میباشد