ارزیابی رضایتمندی کارکنان شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از خدمات درمانی بیمه دانا سال 98-99

بیمه دانا

فیلد های علامتگذاری شده مورد نیاز است.

 • 1- باتوجه به مفاد قرارداد منعقده ، آیا از هزینه ویزیت پزشک طرف قرار داد بیمه گر راضی هستید؟ (فرانشیز 10 درصد)
 • 2-باتوجه به مفاد قرارداد منعقده ، آیا از هزینه های بیمارستانی پرداخت شده توسط شرکت بیمه گر راضی هستید؟
 • 3-باتوجه به مفاد قرارداد منعقده ، آیا از مبلغ پرداخت شده بابت هزینه داندان پزشکی برای کل اعضاء خانواده در طول قرارداد امسال راضی هستید؟
 • 4-باتوجه به مفاد قرارداد منعقده ، آیا از هزینه پرداخت شده بابت عینک راضی هستید؟
 • 5-باتوجه به مفاد قرارداد منعقده ، آیا از هزینه های درمانی پاراکلنیکی طرف قرارداد راضی هستید؟
 • 6-باتوجه به مفاد قرارداد منعقده ، آیا از هزینه دارویی محاسبه شده در صورت مراجعه به داروخانه طرف قرارداد بیمه گر راضی هستید؟
 • 7-باتوجه به مفاد قرارداد منعقده، آیا از هزینه دارویی محاسبه شده توسط بیمه گر در صورت مراجعه به داروخانه غیرطرف قرارداد بیمه گر راضی هستید؟
 • 8-آیا ازنحوه معاینه و تشخیص پزشک های طرف قرارداد بیمه گر راضی هستید؟
 • 9-آیا از مراکز پاراکلنیکی و تشخیصی طرف قرارداد راضی هستید؟
 • 10-آیا از نحوه عملکرد داروخانه های طرف قرارداد بیمه گر راضی هستید؟
 • 11-آیا از نحوه برخورد پرسنل مراکز درمانی طرف قرارداد با خود رضایت دارید؟
 • 12-نحوه دسترسی به داروخانه طرف قرارداد بیمه گر در شهر خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • 13-نحوه دسترسی به پزشک متخصص طرف قرارداد بیمه گر در شهر خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • 14-باتوجه به اطلاع رسانی انجام شده آیا از کلیات متن قرارداد بیمه درمان سال 98-99 اطلاع دارید؟